Digital clock

Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2015

Άκουσα τα πατήματα του Αγίου Νεκταρίου…ήλθε κοντά μου και μου είπε: «Ηλία δεν βλέπω τον λόγο να χειρουργηθείς..»

Άκουσα τα πατήματα του Αγίου Νεκταρίου…ήλθε κοντά μου και μου είπε: «Ηλία δεν βλέπω τον λόγο να χηρουργηθείς.


Διηγείται ο Μοναχός Ιωσήφ ο Γρηγοριάτης (1915-2008)

Συνέβη τό ἑξῆς θαυμαστό: Ἦλθε κάποτε σπίτι μας γιά ἐπίσκεψη ὁ ἀδελφός μου π. Βαρλαάμ καί μοῦ εἶπε:
-Πᾶμε νά προσκυνήσουμε τόν Ἅγιο Νεκτάριο στήν Αἴγινα;
-Ποιός εἶναι αὐτός ὁ Ἅγιος; Δέν τόν γνωρίζω ἐγώ.
Τότε δέν ἦταν πολύ γνωστός, διότι δέν εἶχε ἀναγνωρισθῆ ἐπισήμως ἀπό τό Πατριαρχεῖο. Ἦταν τό 1952. Ἐπήγαμε στό μοναστήρι του καί ἐθαυμάσαμε γιά τά θαύματα πού ἀκούσαμε νά γίνωνται. Τότε ζοῦσε καί ἡ τελευταία μαθήτρια τοῦ ἁγίου Νεκταρίου, ἡ μοναχή Νεκταρία.
Ἐγώ στίς 8 Σεπτεμβρίου τοῦ 1965 ἔπεσα ἀπό ἀπροσεξία μου ἀπό τό ὕψος μιᾶς σκάλας καί κτύπησα στόν ἀριστερό βραχίονα. Ἐπῆγα στό νοσοκομεῖο γιά δύο ἡμέρες. Τότε παρακαλοῦσα τό ἅγιο Παντελεήμονα νά μέ βοηθήση. Κυριακή πρός Δευτέρα μοῦ εἶπε ὁ γιατρός καθηγητής ὅτι αὔριο Δευτέρα θά μέ χειρουργήση, διότι ἔχει σπάσει ὁ βραχίονας. Ἐκεῖνο τό βράδυ προσευχήθηκα καί αἰσθάνθηκα πολύ ἔντονη τήν χάρι τῆς προσευχῆς τοῦ ἁγίου Παντελεήμονος καί τοῦ ἁγίου Νεκταρίου. Ἔλεγα: «Ἅγιε Παντελεῆμον καί ἅγιε Νεκτάριε νά φωτίσετε τούς γιατρούς νά ἐπιτύχη ἡ χειρουργική ἐπέμβασις». Ἔτσι μέ εἶχε συμβουλεύσει μία πιστή νοσοκόμα.
Ἐκείνη τήν νύκτα, ὥρα 2-3 μετά τά μεσάνυκτα ἀκούω κάποιος νά κτυπᾶ τήν πόρτα τοῦ δωματίου μου: Τσόκ, τσόκ τσόκ. Ἐγώ ἐκοιμώμουν μαζί μέ ἕνα ἄλλον ἀσθενῆ. Εἴμασταν δύο στόν θάλαμο αὐτό. Ἄκουσα τά πατήματα τοῦ ἁγίου Νεκταρίου. Ὅμως δέν τόν ἔβλεπα μέ τά σωματικά μου μάτια. Ἦλθε κοντά μου καί μοῦ εἶπε: «Ἠλία, δέν βλέπω τόν λόγο πού θέλεις νά χειρουργηθῆς». Ἄνοιξα τά μάτια μου καί δέν εἶδα τίποτε. Οὔτε ὅτι ἄνοιξε ἡ πόρτα, οὔτε ὅτι ἦλθε δίπλα μου.
Τότε εἶπα μέ τό μαυλό μου: «Ἐγώ προσευχήθηκα στόν ἅγιο Παντελεήμονα πού ἦταν γιατρός καί ἀξιωματικός. Δέν ἦταν ρασοφορεμένος, ἐνῶ αὐτός πού εἶδα τώρα φοροῦσε ράσα καί σταυρό στό στῆθος, μέ σκοῦφο καί τά γένεια του γκρίζα. Ἄαα, σκέφθηκα μοιάζει μέ τήν εἰκόνα τοῦ ἁγίου Νεκταρίου πού ἔχω στό δωμάτιό μου καί τήν εἶχα πάρει ἀπό τό μοναστήρι του τό 1952″.
Τήν ἑπόμενη ἡμέρα μέ κατέβασαν νά χειρουργηθῶ, ἀλλά δέν μ᾿ ἔπιαναν οἱ ἐνέσεις γιά τήν νάρκωση. Ὅταν μ᾿ ἔδεσαν καί ὁ γιατρός φόρεσε τά γάντια του νά μέ χειρουργήσει, ἔστω καί ξύπνιον, ἐκείνη τήν στιγμή κατάλαβα ὅτι τό χέρι μου ἦταν καλά. Ὅτι τό θαῦμα ἐπιτελέσθηκε ἐπάνω στό χειρουργικό κρεββάτι, πρίν ξεκινήση ὁ γιατρός τήν ἐγχείρησι. Τότε ἐγώ εἶπα στόν γιατρό:
-Κύριε καθηγητά, περιμένετε λίγο. Πιστεύω στήν ἐπιστήμη σας, ἀλλά πιστεύω καί σέ μιά ἄλλη ἀνώτερη ἐπιστήμη, πού λέγεται Ἐκκλησία καί ἐκεῖ εἶναι ὁ Θεός καί οἱ Ἅγιοι καί κάνουν θαύματα. Ἐγώ ἀπό χθές τό βράδυ προσευχήθηκα στούς δύο Ἁγίους Παντελεήμονα καί Νεκτάριο καί μοῦ εἶπαν ὅτι δέν χρειάζεται νά χειρουργηθῶ. Σᾶς παρακαλῶ ἀφῆστε με νά πάω σπίτι μου. Καί, ὅταν βρῆτε χρόνο νά πᾶτε στήν Αἴγινα νά προσκυνήσετε τόν ἅγιο Νεκτάριο κάι νά ἰδῆτε ἐκεῖ πόσα θαύματα κάνει κάθε ἡμέρα. Καί, ὅταν πρόκειται νά χειρουργήσετε, νά τόν ἐπικαλεῖσθε στήν προσευχή σας γιά νά σᾶς βοηθεῖ.
Ὁ γιατρός ὅμως ἦταν ἄπιστος καί δέν ἔδωσε σημασία. Τότε ἕνας ἀπό τούς βοηθούς γιατρούς τοῦ μεγάλου καθηγητοῦ εἶπε:
-Κύριε καθηγητά, οὐδέποτε μᾶς ἔχει συμβῆ ἕνας τέτοιο πρᾶγμα. Νά ἔλθη ἀσθενής νά χειρουργηθῆ καί νά μᾶς φύγη ἀχειρούργητος. Ἕνας ἄλλος βοηθός του πού μέ κατέβαζε κάτω, μοῦ εἶπε:
-Πῶς τήν γλύτωσες καί ἔφυγες ἀχειρούργητος. Ἔπρεπε νά χειρουργηθῆς διότι τό χέρι σου στίς πλάκες ἔδειχνε ὅτι ἦταν σπασμένο. Τοῦ εἶπα:
-Ἔχετε τήν ἀπιστία τοῦ καθηγητοῦ σας; Νά πιστεύετε ὅτι γίνονται θαύματα. Τό θαῦμα ἔγινε στό χειρουργικό κρεββάτι, πρίν ὁ γιατρός ξεκινήσει τήν δουλειά του.
Μετά ἀπό τρεῖς ἡμέρες ἦλθε ὁ γιατρός καθηγητής καί μοῦ εἶπε νά πάω νά βγάλω μία ἀκτινογραφία (πλάκα). Τοῦ εἶπα:
-Μέ θεράπευσε ὁ ἅγιος Νεκτάριος, δέν πονῶ καθόλου.
-Ὄχι, πονᾶς καί δέν τό μαρτυρεῖς. Πᾶμε γιά πλάκα νά ἰδῆς ὅτι τό χέρι σου εἶναι σπασμένο καί πρέπει νά χειρουργηθῆς.
-Πᾶμε νά βγάλουμε τήν πλάκα, ἀλλά ἐγώ δέν θέλω νά τήν ἰδῶ. Ἄν τήν ἰδῶ σημαίνει ὅτι δυσπιστῶ στό θαῦμα τοῦ ἁγίου Νεκταρίου.
Βγῆκαν οἱ πλάκες καί κάταγμα δέν ὑπῆρχε. Οἱ γιατροί ἀπόρησαν. Μόνον ἕνας, ὁ δεύτερος στήν σειρά εἶπε: «Ἔχεις κάποιον Ἅγιο καί τελικά ἀπέφυγες τήν ἐγχείρησι».
Μετά ἀπό ἕξι ἡμέρες ἀνεχώρησα ἀπό τό νοσοκομεῖο γιά τό σπίτι μου ὑγιέστατος. Εὐχαριστῶ τόν Κύριο καί τούς Ἁγίους Του.
Ἀγαπῶ καί ἐπικαλοῦμαι ὅλους τούς Ἁγίους. Σέ πολλούς ἐξ αὐτῶν διαβάζω ἐδῶ στό κελλάκι μου τίς Παρακλήσεις τους: στόν ἅγιο Γεώργιο, στήν ἁγία Ἀναστασία τήν Ρωμαία, στόν ἅγιο Νεκτάριο, στούς Ἁγίους Ἀρχαγγέλους κλπ.

από το βιβλίο: «Νέο Γρηγοριάτικο Γεροντικό» – Ιερά Μονή Οσίου Γρηγορίου, Άγιον Όρος

ΠΗΓΗ....https://simeiakairwn.wordpress.com/2015/11/01/

Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2015

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΕΝΑ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ


ΖΩΝΤΑΝΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ ΤΟΥ

Πέρυσι, στην παραμονή της γιορτής και εφέτος ανήμερα της ιεράς μνήμης του Αγίου Νεκταρίου, επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, βρισκόμουν για τάξιμο στην Αίγινα, στην Ιερά Μονή του και στη μεγαλοπρεπή, τεράστια εκκλησία του.

Πριν ένα χρόνο πήγα με τα τρία μου παιδιά, που σπουδάζουν στην Αθήνα. Φέτος πήγα με την κόρη μου τη Μαρία που είναι επίσης φοιτήτρια. Μαζί μας ήταν και ένα ζευγάρι, ο Μαρίνος Αλεξανδράκης και η Σταυρούλα Θεοδώρου, που τυχαία γνωριστήκαμε στο προσκύνημα του Αγίου Ιωάννου του Ρώσσου στην Εύβοια, πριν λίγες μέρες από τη γιορτή του Αγίου Νεκταρίου.


Αφού λοιπόν συνεννοηθήκαμε την Κυριακή (9 Νοεμβρίου 2014), ανήμερα της γιορτής, αποφασίσαμε με το δικό τους αυτοκίνητο να πάμε στην Αίγινα. Φτάσαμε από το κέντρο της Αθήνας στο λιμάνι του Πειραιά για να πάρουμε το πλοίο “Ποσειδών”, ημερόπλοιο, που εκτελεί τα δρομολόγια Πειραιάς-Αίγινα και τανάπαλιν.


Πριν λίγες μέρες είπαμε ότι θα παίρναμε το αυτοκίνητο μαζί μας λόγω των χιλιάδων ορθοδόξων, Σέρβων, Ρουμάνων, Ρώσων, Ευρωπαίων, Αυστραλών, Αμερικάνων που επισκέπτονται τον Άγιο κάθε χρόνο στη γιορτή του.

Προσωπικά θεώρησα ότι τα εισιτήρια με το αυτοκίνητο θα ήταν αρκετά ακριβά. Ο κ. Μαρίνος δεν ήθελε να ξεπεράσουν τα 40 ευρώ πήγαινε-έλα. Στο λιμάνι του Πειραιά είμασταν στις 6.30 το πρωί, έβγαλα τα δικά μου εισιτήρια και της κόρης μου, κι όταν πήγε να πληρώσει ο Μαρίνος για τη σύντροφο και το αυτοκίνητό τους το κόστος ήταν 92 ευρώ. Τότε παραξενεμένος ότι δεν το ήξερε, τα χρήματα ήταν πολλά, στη Μεθώνη πηγαίνεις πιο φθηνά έλεγε.

Η σύντροφός του Σταυρούλα άρχισε να παραπονιέται λέγοντας “δεν πηγαίναμε πιο φθηνά στη Μεγαλόχαρη της Τήνου, που τη λατρεύω, ενώ τον άγιο Νεκτάριο δεν τον έχω προστάτη μου, απλά είπαμε να πάμε για προσκύνημα και δεν μας ήλθε ευνοϊκά”. Πρότεινα να βοηθήσω αλλά ο κ. Μαρίνος ήταν ανένδοτος, γιατί ήθελε να πάει στον Άγιο Νεκτάριο έτσι κι αλλιώς.

Το αποτέλεσμα ήταν, ενώ δεν προέβλεψε αυτό το ποσόν των χρημάτων, ψάχνοντας το πορτοφόλι και τις τσέπες του βρήκε το ακριβές ποσό των 92 ευρώ. Τους είπα λοιπόν πως ο Άγιος Νεκτάριος είναι θαυματουργός και θα τους ανταμείψει. Ο άνδρας είπε “ναι” κι έκανε το σταυρό του. Η γυναίκα σε όλο το ταξίδι μουρμουρούσε “και τώρα με τέτοια κρίση δεν τα χαλαλίζω τόσα ευρώ κ.λπ.”.
Φτάσαμε στην Αίγινα, χιλιάδες προσκυνητές κληρικοί, λαϊκοί μέσα στο καράβι και στην Αίγινα.

Το προσκύνημα του ναού του Αγίου Νεκταρίου αδιαχώρητο. Κάποιοι φίλοι μας βοήθησαν, μπήκαμε στο ναό, προσκυνήσαμε και φτάσαμε στο παρεκκλήσιο του ναού στο οποίο έχει φτιαχτεί ομοίωμα του Αγίου από χαλκό, μπρούτζο κι ασήμι. Προσκύνησα και του είπα “Άγιε Νεκτάριε μου, γνωρίζεις ότι ήρθαμε με πολλή πίστη. Βοήθησε την πατρίδα μας, τον τόπο μας, τους πονεμένους αδελφούς μας” και ό,τι άλλο δικό μου.

“Σε παρακαλώ πολύ, επειδή το αντρόγυνο αυτό έρχεται εξαιτίας μου και η γυναίκα αγανάκτησε, δείξε ένα σημάδι της παρουσίας σου, ότι είσαι ζωντανός και παρών στα προβλήματά μας”. Προσκύνησα και μπήκα στο ιερό της εκκλησίας. Εκείνοι μαζί με την κόρη μου βολεύτηκαν στριμωγμένοι σε μια γωνία, κοντά στον τάφο του Αγίου και άκουγαν τη Θεία Λειτουργία.
Στο ιερό, δεκάδες κληρικοί από όλο τον κόσμο και 5 αρχιερείς.

Ο Μητροπολίτης Πειραιά Σεραφείμ, ο Ύδρας και Αιγίνης Εφραίμ, ο Μαραθώνος Μελίτων, ο Ιερισσού και Αγίου Όρους και ο μητροπολίτης Πρεβέζης. Έμεινα σε μια γωνία, προσευχήθηκα έντονα, έχοντας το κομποσχοίνι στο χέρι μου. Κοινώνησα των Αχράντων Μυστηρίων.
Τελείωσε η Θεία Λειτουργία κι έπρεπε να κατέβουν κάτω στο λιμάνι για τη λιτανεία. Ήταν έτσι ευκαιρία να διαβάζω την παράκληση του Αγίου με αρτοκλασίες και γλυκά που πήρα μαζί μου για τάξιμο.


Ανήσυχη, σε λίγο, η κόρη μου η Μαρία έβλεπε να κλαίνε ο Μαρίνος και η Σταυρούλα με αναφιλητά. Συγκίνηση και στους γύρω προσκυνητές. Όπως όλοι οι προσκυνητές έτσι και η Σταυρούλα έβγαλε φωτογραφίες στο κινητό της τον Άγιο Νεκτάριο, σε στάση νεκρού με τα κλειστά μεταλλικά μάτια. Βγαίνει ο Άγιος σε δύο στάσεις με κλειστά μάτια, όπως είναι πάντοτε και μετά αλλάζει όψη.
Στην τρίτη φωτογραφία, την ίδια στιγμή στο ίδιο κινητό ανοίγει τα μάτια με χαμόγελο και χρώμα όπως δείχνουν οι φωτογραφίες. Η συγκίνηση μεγάλη μέσα και έξω από το ναό μέχρι το απόγευμα που μείναμε τελικά στον Άγιο.

Δεχθήκαμε τη φιλοξενία του Μητροπολίτη και των ιερέων του προσκυνήματος και όλοι έλεγαν πως το σημάδι τούτο του Αγίου κάτι καλό θα φέρει σε μας και στον τόπο μας. Έτσι οι φίλοι μας έταξαν κάθε χρόνο να πηγαίνουν στην Αίγινα. Ήδη από την επόμενη μέρα προβλήματα που δεν λύνονταν άρχισαν να δρομολογούνται στο καλύτερο.

Επειδή ήμουν παρών σε αυτό το γεγονός που συνέβη στην παρέα μας, το έδωσα στην έγκριτη εφημερίδα “Ροδιακή”, για να ενισχυθεί η πίστη και η εμπιστοσύνη των χριστιανών μας στις δύσκολες μέρες που περνάμε σαν κράτος και προσωπικά ο καθένας μας.

Στο ναό της Αγίας Ειρήνης-Τριών Ιεραρχών στο Παν/μιο Αιγαίου Ρόδου υπάρχουν οι αυθεντικές φωτογραφίες του θαύματος. Αυτές είδανε οι 5 αρχιερείς, οι κληρικοί, ο κόσμος και οι Μοναχές του προσκυνήματος.  

Πηγή : Ζωντανό θαύμα του Αγίου Νεκταρίου στην Αίγινα, τη μέρα της γιορτής του | Η ΡΟΔΙΑΚΗ http://www.rodiaki.gr/article/296710/zwntano-thayma-toy-agioy-nektarioy-sthn-aigina-th-mera-ths-giorths-toy#ixzz3jxZ4sdXD 
Follow us: @irodiaki on Twitter | efimeridarodiaki on Facebook


Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2015

Άγιος Νεκτάριος. Ένα μικρό οδοιπορικό στην Ιερά Μονή Αγ. Τριάδας - Αγ. Νεκταρίου στην Αίγινα


«Η κατάρα του Αγίου Νεκταρίου»Μία φοβερή ιστορία με πρωταγωνιστές τη Σεβίλλη, τον θρυλικό τεχνικό Νταν Γεωργιάδη και τον...Άγιο Νεκτάριο της Αίγινας θυμήθηκαν οι Ανδαλουσιάνοι εν' όψει του φιλικού με την ΑΕΚ.

Πρόκειται για την περίφημη «κατάρα του Αγίου Νεκταρίου», που σύμφωνα με τους Ισπανούς κυνηγούσε τη Σεβίλλη για περίπου 25 χρόνια και ξεκίνησε από την...Αίγινα!

Όλα άρχισαν την περίοδο 1970-71, όταν στον πάγκο των Ισπανών καθόταν ο Έλληνας τεχνικός Νταν Γεωργιάδης, παλιός παίκτη του Παναθηναϊκού και μεταξύ άλλων προπονητής σε Παναχαϊκή, Ολυμπιακό, Λάρισα, Πανιώνιο, Τρίκαλα αλλά και Εθνική ομάδα.

Ο κοσμογυρισμένος τεχνικός, ο οποίος δεν βρίσκεται στη ζωή από το 1998, είχε την έμπνευση να φέρει τη Σεβίλλη στην Αθήνα για σειρά φιλικών. Τότε οι Ανδαλουσιάνοι ήταν μία από τις πιο δυνατές ομάδες της Ισπανίας αλλά και της Ευρώπης. Ο Γεωργιάδης, αποφάσισε να συνδυάσει το τερπνόν μετά του ωφελίμου, πηγαίνοντας την ομάδα και στην Ακρόπολη των Αθηνών.Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού στην Ελλάδα, ο Γεωργιάδης μιλούσε συνέχεια στους παίκτες του για τον Άγιο Νεκτάριο και έτσι αποφάσισε να διοργανώσει μία εκδρομή στην Αίγινα, για μία επίσκεψη στη Μονή του Αγίου Νεκταρίου.

Ο Έλληνας τεχνικός, είχε δημιουργήσει στους παίκτες την εντύπωση ότι θα αντίκριζαν έναν εντυπωσιακό ιερό ναό, μεγαλοπρεπέστερο και από την Βασιλική της Μακαρένα στη Σεβίλλη. Όπως αναφέρει όμως ο θρύλος, οι παίκτες όταν έφτασαν στην Αίγινα δεν έμειναν και τόσο εντυπωσιασμένοι, κάνοντας και τη σχετική πλάκα στον Γεωργιάδη.

Με την επιστροφή στην Ισπανία, η Σεβίλλη πήρε την κάτω βόλτα, με αποτέλεσμα να υποβιβαστεί στο τέλος της σεζόν και πολλούς να αποδίδουν την παρακμή στην «κατάρα του Αγίου Νεκταρίου».

Στην Ανδαλουσία πίστεψαν τόσο πολύ σε αυτό, που το 1995, ο Αντόνιο Λεάλ Γκονζάλες, γιατρός της ομάδας και γιός του επικεφαλής του ιατρικού τιμ του συλλόγου τη δεκαετία του 1970 Αντόνιο Λεάλ Γκρασιάνι, με την ευκαιρία των αγώνων με τον Ολυμπιακό για το Κύπελλο ΟΥΕΦΑ, επισκέφτηκε την Αίγινα 25 χρόνια μετά και πρόσφερε αφιερώματα στον Άγιο Νεκτάριο για να λύσει την κατάρα!

Ακολούθησε η κατάκτηση ενός Κυπέλλου  Ισπανίας, ενός Σούπερ Καπ, τεσσάρων Κυπέλλων ΟΥΕΦΑ/Γιουρόπα Λιγκ και ενός ευρωπαϊκού Σούπερ Καπ...

ΠΗΓΗ.......http://www.novasports.gr/podosfairo/ispania/primera-division/article/233377/i-katara-tou-agiou-nektariou/